Javni konkurs za prijem pripravnika


25.07.2019.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika

I –  Pozicije

Pripravnici po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini-komponenta II, u sljedećim zanimanjima:

 1. Pripravnik - diplomirani ekonomista.............................................1 izvršilac;
 2. Pripravnik - diplomirani pravnik...................................................1 izvršilac.

Radni odnos za sve pozicije zasniva se na određeno vrijeme na period od godinu dana, zaključivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.

II – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

III – Posebni uslovi

 1. visoka stručna sprema, bez radnog iskustva;
 2. da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih lica kod JU Zavod za zapošljavanje RS;
 3. poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. dobre komunikacijske sposobnosti;
 5. poznavanje rada na računaru.

IV – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa navedenom adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. uvjerenje da nisu ranije zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS;
 7. ovjerena kopija radne knjižice (strane 1,2,3,4,5,6);
 8. biografiju;
 9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

V – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka, uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „EuroBlic“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org

 

 

                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                         Marinko Đukić