Zvanična izmjena naziva u Razvojna agencija Republike Srpske (RARS)


22.10.2019.


Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 84/19) Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća transformisana je u Razvojnu agenciju Republike Srpske - RARS.

Izmjenama i dopunama Zakona proširene su nadležnosti RARS-a budući da je predlagač procijenio da nadležnosti Agencije utvrđene prethodnim zakonom ne obuhvataju sve stručne i druge poslove koje Agencija obavlja ili može da obavlja u praksi.
Agencija nije upravna organizacija i zbog toga je u mogućnosti da učestvuje u projektima koje finansira Evropska unija ili njene pojedine države članice ili druge zemlje. Projekti u kojima učestvuje Agencija ne odnose se samo na oblast malih i srednjih preduzeća, nego i na druga privredna područja, kao što su inovacije, industrija, tehnologija, ekologija, edukacije, izvozne aktivnosti, sistemi kvaliteta, podrška u privlačenju i realizaciji ulaganja i druga područja, a koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa oblastima malih i srednjih preduzeća.
Budući da će u narednom periodu Agencija moći učestvovati u projektima iz različitih privrednih područja, privredni subjekti će putem Agencije moći ostvariti pravo na direktnu novčanu podršku iz sredstava određenog projekta ili neku drugu nenovčanu podršku, u zavisnosti od predmeta projekta.
Privrednicima, koji se bave spoljnotrgovinskim djelatnostima, je od posebnog značaja proširenje nadležnosti Agencije na pružanje podrške izvoznicima.
Predloženim izmjenama se dodatno naglašava i potreba za koordinacijom i zajedničkim radom Agencije sa lokalnim razvojnim agencijama, a sve s ciljem postizanja što boljih i kvalitetnijih rezultata za privredne subjekte iz oblasti malih i srednjih preduzeća.
U skladu sa izmjenama, Razvojna agencija Republike Srpske razvila je novi vizuelni identitet, uključujući i novi logo koji je od danas u zvaničnoj upotrebi.