Javni konkurs za prijem radnika


06.06.2019.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Viši stručni saradnik za informacione tehnologije (m/ž) – 1 (jedan) izvršilac,
 2. Viši stručni saradnik - koordinator projekta (m/ž) – 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos za poziciju 1. zasniva se na određeno vrijeme na vremenski period od dvije godine.

Radni odnos za poziciju 2. zasniva se na određeno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije.

II – Opis poslova

Pozicija 1. – planira, instalira, pušta u rad i održava informacioni sistem Agencije, Aktivni direktorijum, mejl server (Microsoft Exchange), Internet aplikaciju, politike informatičke bezbjednosti; održava internet stranicu Agencije; pruža stručnu i tehničku podršku zaposlenima u Agenciji u vezi sa upotrebom informacionog sistema i računarske opreme; brine o ispravnosti i pravilnoj upotrebi računarske opreme u Agenciji, ispravnosti štampača i ostale opreme za štampu; vodi evidenciju broja i stanja IT opreme Agencije; stara se o kreiranju rezervnih kopija baza podataka aktivnog direktorijuma na razne medije (magnetna traka, CD i dr.); učestvuje u planiranju i izradi prijedloga projekata i u njihovom sprovođenju; učestvuje u izradi baza podataka, prikupljanju, ažuriranju i obradi podataka iz baza; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pozicija 2. – samostalno ili u saradnji sa zaposlenima u Agenciji priprema prijedloge programa, projekata i njihovih budžeta u skladu sa propisanim pravilima i procedurama donatora; odgovoran je za tehničku i metodološku ispravnost projektnog prijedloga; koordinira projektne aktivnosti i učestvuje u njihovom sprovođenju kao odgovorno lice na pojedinim projektima; redovno obavještava rukovodioca Odjeljenja o projektnim aktivnostima; priprema periodične i finalne izvještaje o realizaciji projekata; učestvuje u programskom planiranju i pripremi odgovarajućih projektnih sažetaka; učestvuje u pripremi, realizaciji i izvještavanju projekata koji se odnose na preduzetničku infrastrukturu (poslovne zone, inkubatore, klastere i dr.) i promociju investicionih mogućnosti u Republici Srpskoj; definiše i koordinira poslove i zadatke volonterima angažovanim na pojedinim projektima; pruža stručnu pomoć u pripremi i realizaciji projekata lokalnim i međuopštinskim razvojnim agencijama, te nadležnim organima u jedniciama lokalne samouprave u oblasti razvoja MSP; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

III – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VSS (VII stepen), fakultet elektrotehničkog ili informatičkog smjera;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog).

Za poziciju 2.:

 1. VSS (VII stepen), društveni ili tehnički fakultet;
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 3. dobro poznavanje procesa upravljanja projektnim ciklusom i projektnim programiranjem;
 4. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 5. poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati za sve pozicije, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, treba da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. potvrdu o radnom iskustvu;
 7. biografiju;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske.

 

                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                         Marinko Đukić